top of page

INFORMACE

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

o jejich shromažďování a zpracování dle ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění, dále jen nařízení

Správce: KZD nábytek s.r.o., IČ 05807140, se sídlem Bezděkov 13, 589 01 Pavlov, vedená vedená u Krajského soudu v Brně odd. C. vl. 98190, elektronická adresa zakazky@kvalitazedreva.cz, www: www.kvalitazedreva.cz.

Účely a právní základ zpracování osobních údajů: 
Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení – nezbytnost pro provedení předsmluvní komunikace, sestavení nabídky na základě poptávky subjektu údajů, za účelem vytvoření podkladů pro rozhodnutí subjektu údajů pro uzavření či neuzavření smlouvy se správcem  -  provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost (poptávku) subjektu údajů, včetně zpracování slučitelného dle ust. Čl. 6 odst. 4 nařízení

Kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, podpis, adresa trvalého či faktického pobytu, korespondenční adresa, IČ, DIČ, adresa místa podnikání při výkonu podnikatelské činnosti, údaje o telefonním spojení, včetně mobilního telefonu a adrese elektronické pošty, parcelní číslo pozemku a GPS pozemku, a to jednotlivě či v jakýchkoli kombinacích a seznamech, v písemné i elektronické formě.

Informace subjektu údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dle s ust. čl. 12, 15 až 22 a 34 nařízení:

 1. Správce prohlašuje, že dodrží veškeré povinnosti, které s ohledem na kategorii poskytnutých osobních údajů, subjekt údajů, pokud se nebude jednat o případ nedůvodného nebo nepřiměřeného plnění povinností v souladu s ust. čl. 12 odst. 5 nařízení.

 2. Osobní údaje poskytované subjektem údajů jsou nezbytné z právního hlediska k označení účastníka možného právního vztahu v předsmluvní fázi a místa plnění z případné smlouvy a nezbytné pro komunikaci ohledně upřesnění nezbytných předsmluvních technických údajů a informací. Subjekt údajů je oprávněn osobní údaje neposkytnout. V takovém případě, pokud jde o identifikační údaje, nebude moci být poskytnuta přesná nabídka a potažmo následně nebude moci být smlouva uzavřena z důvodu nenaplnění požadavku označení účastníka. Při neposkytnutí osobních údajů sloužících elektronické a telefonické komunikaci dojde k prodloužení doby plnění práv a povinností ze smlouvy s ohledem na nutnost využít pouze písemné komunikace využitím poskytovatelů poštovních služeb.

 3. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou v rámci slučitelnosti zpracování poskytnuty příjemcům v rámci Evropské unie poskytujícím správci bankovní, účetní, daňové a právní služby, vždy však jen takovým, které jsou vázány smluvní mlčenlivostí, bankovním či profesním tajemstvím a kteří přijali pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s nařízením.

 4. Doba zpracování osobních údajů je dána dobou platnosti nabídky správce. Doba uložení osobních údajů po ukončení doby zpracování je dána délkou obecné, promlčecí lhůty dle občanského zákoníku z důvodu ochrany a uplatnění práv a oprávněných zájmů správce ze smlouvy či z předsmluvních právních jednání se subjektem údajů.

 5. Subjekt údajů má právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům a k informacím k nim, v rozsahu dle ust. čl. 15 nařízení. Informace poskytne správce na základě žádosti subjektu údajů v písemné podobě či v elektronické textové podobě.  

 6. V souladu s ust. čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesného údaje a doplnění neúplných údajů, které se jej týkají; správce provede upřesnění či opravu bez zbytečného odkladu poté, co se o tom doví a nebo je sám zjistí.

 7. Správce nesmí osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas a je povinen je bez zbytečného odkladu vymazat, ledaže se jedná o výjimku dle ust. čl. 17 odst. 3 nařízení, zejména pokud jde o určení, výkon nebo obranu právních nároků.

 8. Za podmínek v ust. čl. 18 nařízení má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů, zejména v případě pochyb o jejich přesnosti, pominul – li účel zpracování správcem, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 9. Správce oznámí subjektu údajů veškeré opravy nebo výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů, které v souladu s nařízením uskutečnil, pokud to bude možné anebo takové oznámení nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

 10. Správce, pokud nepominul právní základ ke zpracování osobních údajů, předá na základě pokynu subjektu údajů osobní údaje ke zpracování druhému správci v rámci Evropské unie, je – li to technicky proveditelné.

 11. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle ust. čl. 21 nařízení.  

 12. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude.

 13. Zabezpečení osobních údajů je prováděno technickými (mechanickými a elektronickými) prostředky správce, včetně povinnosti mlčenlivosti osob, které se na zpracování podílejía je zabezpečeno i právními dokumenty a zakotveno vnitřními předpisy společnosti  KZD nábytek s.r.o.. Opatření k zabezpečení jsou pravidelně prověřována a kontrolována a systém zabezpečení osobních údajů vyhodnocován.

 14. Správce oznámí subjektu údajů bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud jeho porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody; to neplatí, pokud správce přijal opatření vyžadovaná ust. čl. 34 odst. 2 spočívající zejména v šifrování či nesrozumitelnosti osobních údajů pro narušitele, zajistil opatření taková, že se riziko ohrožení práv a svobod subjektu údajů neprojeví.

 15. Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu nařízením či jinými platnými právními předpisy může kdykoli:

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 16. Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 17. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

 18. Podněty a žádosti subjektu údajů vykoná správce bezplatně. Pokud to nařízení připouští, je správce v jednotlivých případech oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nákladů.  

bottom of page